هاستینگ لینوکس اشتراکی (cPanel)

CP-250MB
 • 250 MB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
CP-500MB
 • 500 MB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
CP-1GB
 • 1 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 3 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
CP-2GB
 • 2 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 5 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
CP-3GB
 • 3 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 6 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل
CP-5GB
 • 5 GB فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • 7 میزبان دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • cPanel کنترل پنل